Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Wstęp Deklaracji

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. elementy tekstowe mają zbyt mały kontrast i posiadają zbyt małe odstępy w tekście
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  3. strukutra nagłówków jest błędna
  4. cześć z grafik powinna być tekstem a nie zdjęciem lub grafiką z tekstem
  5. brak opcji pomijania powtarzających się bloków
  6. brak unikatowych tytułów podstron
  7. niektóre linki nie posiadają tekstowego celu
  8. brak więcej niż jednej dorgi dotarcia do podstron
  9. błędy kodu strony

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ATFIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Płocica, adres poczty elektronicznej p.plocica@mgoks.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Adres Siedziby: ul. 3-go Maja 36, 39-120 Sędziszów Małopolski
Obiekty budowlane MGOK w Sędziszowie Młp. usytuowane są na terenie gminy Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko-sędziszowskim, są budynkami niskimi, przygotowanymi dla potrzeb organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, wybudowanymi w technologii tradycyjnej. Budynki MGOK w Sędziszowie Młp. (w tym ich trasy dojścia) nie zapewniają w pełni wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, nie zapewniają w pełni wymaganych rozwiązań architektonicznych, środków technicznych, zainstalowanych urządzeń, które umożliwiałyby swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń i komunikatorów dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności: brak zastosowania wind, podnośników osobowych, pochylni itp. schody i korytarze, toalety nie speniają wymagań dla osób niepełnosprawnych. Do budynków MGOK w Sędziszowie Młp. i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2014-05-02