SEDZISZOWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ - QUEST

ZPiT Rochy

Blues

Paka Sędzisza

Sędziszek

Skoczek

Kino Jedność

Bip

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Wstęp Deklaracji

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Data publikacji strony internetowej: rrrr-mm-dd

Data ostatniej istotnej aktualizacji: rrrr-mm-dd

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. elementy tekstowe mają zbyt mały kontrast i posiadają zbyt małe odstępy w tekście
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 3. strukutra nagłówków jest błędna
 4. cześć z grafik powinna być tekstem a nie zdjęciem lub grafiką z tekstem
 5. brak opcji pomijania powtarzających się bloków
 6. brak unikatowych tytułów podstron
 7. niektóre linki nie posiadają tekstowego celu
 8. brak więcej niż jednej dorgi dotarcia do podstron
 9. błędy kodu strony

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ATFIDE Sp. z o.o., z siedzibą w Krośnie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Imię i Nazwisko, adres poczty elektronicznej ............... Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Adres Siedziby: ..................................

 1. /Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli/
 2. /Opis dostępności korytarzy, schodów i wind/
 3. /Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych/
 4. /Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych/
 5. /Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach/
 6. /Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć/

 

Back to Top